Privacyverklaring

1Heid hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Je dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden.

De wet verplicht 1Heid om de dossiers twintig jaar te bewaren.

Je rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je mij verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op jouw verzoek. Alleen als ik van mening ben dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je partner of kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met je uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met jou te bespreken.

1Heid

persoonlijke 'ont'wikkeling / groei

06 1010 6053

1heid@coach-groningen.nl